Różne wizje kultury

You are currently viewing Różne wizje kultury

Kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wałcza, która odbyła się 14 listopada 2022 r., nie w pełni rozwiązała problem Wałeckiego Centrum Kultury. Radni co prawda przekazali na funkcjonowanie WCK środki, ale nie w pełnej wnioskowanej kwocie. Burmistrz poinformował o złożeniu przez dyrektora WCK rezygnacji ze stanowiska.

Najistotniejszym punktem obrad sesji nadzwyczajnej były zmiany w budżecie Wałcza. W ramach tych zmian największe kontrowersje budziło dofinansowanie dla Wałeckiego Centrum Kultury oraz kwestia środków na wynagrodzenia dla pracowników magistratu, które – jak twierdziła część radnych – miały być przeznaczone na nagrody. Zmiany w budżecie miały również umożliwić wypłatę dodatków węglowych, to jednak nie budziło niczyich wątpliwości.

Anna Ogonowska poprosiła o szczegółowe wyjaśnienie szeregu punktów projektowanej uchwały. Radna tłumaczyła, że ma prawo otrzymać pełne informacje, zanim zagłosuje za przekazaniem środków.

Głos zabrał później przewodniczący Komisji Oświaty Marek Giłka.

– Muszę podzielić się kilkoma refleksjami, dotyczącymi funkcjonowania WCK – zaczął radny. – Zacznę niestety od stwierdzenia, że WCK jest nieroztropnie lub źle zarządzane. Dziś dyrekcja jak i burmistrz starają się nas przekonać, że trudna sytuacja finansowa, przyczyny przekroczenia wydatków, wynikają z niedofinansowania, że WCK nie dostało wystarczających środków. Skupmy się na faktach. Dyrektor wnioskował o 1,6 miliona złotych. Burmistrz – podkreślam: burmistrz – ściął środki do poziomu 1,2 miliona złotych. Czyli aby była jasność, 400 tysięcy nie zabrała Rada, ale Burmistrz. Z tych 1,2 miliona Rada dała dotację 1,1 miliona złotych, a 100 tysięcy przeznaczyła jako dotację celową na Festiwal Dwóch Jezior. Czyli w efekcie WCK miało 1,2 mln. W trakcie roku otrzymało jeszcze 180 tysięcy złotych na Festiwal. We wrześniu przeznaczyliśmy dodatkowo 70 tysięcy złotych na pokrycie straty za półrocze. Jeśli dodamy te kwoty okaże się, że WCK otrzymało ponad milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych. Dziś mamy przeznaczyć kolejne 303 tysiące. To oznaczałoby, że WCK dostałby około 1,750 mln złotych, czyli więcej, niż wnioskował na początku roku dyrektor. Nie mam wątpliwości co do faktu naruszenia dyscypliny finansowej przez dyrektora. Przepisy nie znają czegoś takiego, jak niedofinansowanie budżetu. Dyrektor podejmuje działania w ramach takich środków, jakimi dysponuje. Chciałbym od burmistrza dowiedzieć się, jak dalej ma wyglądać zarządzanie jednostką. Co z dyrektorem, bo słyszy się różne plotki.

– Na ten moment dyrektor złożył wypowiedzenie umowy o pracę – przyznał burmistrz Maciej Żebrowski. – Powodem jest brak możliwości kierowania jednostką bez środków finansowych. Dyrektor odchodzi, bo przy takim budżecie i w takim klimacie nie sposób pracować. Przecież tu nie chodzi o kulturę i WCK, ale o wykazanie, że środki były wydatkowane niewłaściwie. Pan, człowiek kultury, zarzuca dyrektorowi złe gospodarowanie. Wrzuca pan dotację celową na Festiwal Dwóch Jezior do ogólnej dotacji na WCK? Tak nie można robić, bo to są zupełnie inne środki. Umowa była taka, że jeśli zabraknie środków, a już na początku roku było wiadomo, że ich zabraknie, to zostaną one dołożone z uwalnianych poręczeń. Tak było robione w poprzednich latach. Sądziłem, że nasza umowa obowiązuje. Takie było zresztą zapewnienie. Dziś radna Towalewska mówi, że ona nie wycofuje się z tych słów, że jak środków zabraknie, to dyrektor może o nie wystąpić. Dziś jednak mówi, że może wystąpić, ale to nie znaczy, że je otrzyma. Tak wygląda umowa z wami. Gdy w marcu, może w kwietniu dyrektor pytał, czy ma redukować personel bo przy tym budżecie nie jest w stanie utrzymać tylu osób uznałem, że to jest ostateczność. Ale jeśli nie na etatach, to na czym ma oszczędzać? Ma wyższe dochody własne, wyższe pozyskiwanie środków z zewnątrz. W WCK wiele się dzieje przy tak ograniczonym budżecie.

Radna Bogusława Towalewska stwierdziła, że jej zdaniem Radę co najwyżej można obwinić o przesunięcie 100 tysięcy złotych z dotacji na Festiwal, a nie o obcięcie dotacji dla WCK o 400 tysięcy złotych.

Radna Anna Ogonowska zaproponowała wprowadzenie poprawek do uchwały. Upadł wniosek o głosowanie każdego wydatku osobno. Uchwała z poprawkami A. Ogonowskiej została przyjęta większością głosów. Rada przyznała WCK 98 tysięcy złotych dotacji plus 30 tysięcy na Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej oraz 21 tysięcy na wkład własny do programu „Obecni w Tańcu”. Przyjęta przez Radę uchwała odblokuje wypłatę dopłat do węgla.