Uczeń w centrum

You are currently viewing Uczeń w centrum

I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Sportowymi oraz II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera, podobnie jak nasze technika i szkoły branżowe, realizują zadania wynikające z Kontraktu Samorządowego pod nazwą ,,Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów”. W przypadku szkół ogólnokształcących w ramach Kontraktu Samorządowego przeznaczamy ponad 1 300 000 złotych na szereg działań związanych z dobrą, twórczą i efektywną edukacją, wyposażeniem uczniów w wiedzę i stymulowanie młodych ludzi do jej pogłębiania. Działania te realizujemy w ośmiu obszarach. Stawiamy przede wszystkim na bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodnych z zainteresowaniami uczniów. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 200 tys. zł. Oferujemy także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, z których mogą korzystać uczniowie z trudnościami w nauce. Na to zadanie wydamy także ponad 200 000 złotych. Dla uzdolnionych organizujemy tzw. IndywiduUCZEŃ W CENTRUM (2) alne Programy Edukacyjne, czyli koła zainteresowań, laboratoria i warsztaty, które rozwijają talenty i zainteresowania uczniów. Na ten obszar działań przeznaczyliśmy ponad 190 000 złotych. Z zajęć dodatkowych mogą korzystać także uczniowie dojeżdżający, ponieważ zapewniamy dowóz do miejsca zamieszkania. Dla najlepszych licealistów w ramach Kontraktu Samorządowego przewidziane są stypendia motywacyjne w kwocie 250 zł miesięcznie, wypłacane niezależnie od Stypendiów Starosty Wałeckiego. Obok tzw. działań miękkich, z Kontraktu Samorządowego mamy możliwość wyposażenia laboratoriów na łączną kwotę ponad 160 000 złotych oraz szkolnych pracowni w niezbędny sprzęt TIK w porównywalnej kwocie. Wszyscy wiemy, że kluczem do sukcesu uczniów są nauczyciele, dlatego w Kontrakcie Samorządowym zadbaliśmy o możliwość systematycznego podnoszenia kompetencji zawodowych kadry naszych szkół. Nauczyciele mogą korzystać z kursów doskonalących, szkoleń i studiów podyplomowych. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 100 000 złotych, a na doradztwo edukacyjno-zawodowe w liceach 60 000 zł. Kontrakt Samorządowy realizowany w naszych liceach oferuje młodym ludziom możliwość rozwijania pasji, zamiłowań i zainteresowań oraz podnoszenie kompetencji kluczowych, niezwykle ważnych w kształceniu ogólnym. Wicestarosta Jolanta Wegner

Dodaj komentarz