Sesja przedświąteczna

You are currently viewing Sesja przedświąteczna

Na kolejnej Sesji spotkali się 28 marca radni Rady Miasta Wałcz. Być może ze względu na to, że było to ostatnie spotkanie radnych przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, obrady przebiegły wyjątkowo sprawnie i – poza kilkoma wyjątkami – toczyły się w niespotykanie konstruktywnej atmosferze.

Kierownictwo miasta pod nieobecność burmistrza Macieja Żebrowskiego reprezentowali na Sesji zastępca burmistrza Adam Biernacki, sekretarz Magdalena Krawczyk oraz skarbnik Elżbieta Stanisławek. W gronie radnych frekwencja była tym razem 100-procentowa.
Po dopełnieniu kwestii formalnych (quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z dwóch poprzednich sesji), radni głosowali nad przyjęciem sprawozdań: Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz określenia potrzeb na rok 2023, a także z wykonania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście w ubiegłym roku.

W związku z tym ostatnim, radny Piotr Wojtanek zaapelował do osób rozważających adopcję zwierząt z pilskiego schroniska o wzięcie pod uwagę, by przygarniane psy lub koty pochodziły z Wałcza. Pomijając inne względy, takie rozwiązanie mogłoby ograniczyć wysokie koszty utrzymania w schronisku znalezionych i odłowionych w naszym mieście bezpańskich zwierząt. Urząd Miasta rocznie wydaje na ten cel około 130 tys. zł.
Bez żadnych problemów przebiegło również głosowanie nad projektami uchwał: w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w mieście w 2023 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch należących do miasta nieruchomości oraz w sprawie zmian w regulaminie nadawania honorowego medalu „Za zasługi dla miasta Wałcz”. Z akceptacją Rady spotkał się również projekt zmiany uchwały, dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w różnych placówkach, prowadzonych przez Gminę Miasta Wałcz. Niewielka podwyżka dotyczy wyłącznie godzin ponad bezpłatne pensum, wynoszące 5 godzin dziennie.
Kilka punktów zapalnych pojawiło się podczas omawiania projektu uchwały, dotyczącego zmian w budżecie miasta na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2023 – 2031. Do przygotowanych przez burmistrza projektów, uwagi i poprawki zgłosiła przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Bogusława Towalewska. W sumie było ich cztery, a jedna została przez Radę odrzucona. Dotyczyła ona zwiększenia budżetu WCK w związku z realizacją składającej się z czterech punktów imprezy, zapowiedzianej jako Festiwal Kultury Żydowskiej.

– Chodziło o to, że impreza została zorganizowana i rozplakatowana przez WCK, które nie miało na nią pieniędzy w swoim budżecie, a poniosło przecież w związku z tym jakieś koszty – tłumaczy B. Towalewska. – Dopiero teraz pojawił się wniosek, i to nie o sfinansowanie tej imprezy, tylko o zwiększenie dotacji na bieżące funkcjonowanie WCK. Uważam, że jest to stawianie Rady pod ścianą. Kolejność działań powinna być inna, a imprezy powinny być organizowane tylko wtedy, jeśli są na nią zabezpieczone środki. Niestety, ta poprawka nie znalazła uznania większości Rady.
Rada zaakceptowała natomiast zgłoszone przez B. Towalewską uwagi, dotyczące m.in. zabezpieczenia środków na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta oraz dotyczące kosztów rewitalizacji terenu pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Bydgoskiej oraz kosztów remontu kina Tęcza.
Jak się okazało, wykonawca remontu dostarczył w końcówce ubiegłego roku wymagane dokumenty oraz kalkulacje oraz wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miasta o zwiększenie wartości inwestycji o ok. 4,2 mln zł powyżej sumy ustalonej w umowie, co łącznie daje kwotę ok. 10,5 mln zł.

– Uważam, że wobec tak znacznego wzrostu kosztów warto zastanowić się, czy ta inwestycja w ogóle powinna być kontynuowana – mówi B. Towalewska. – Tymczasem trudno oprzeć się wrażeniu, że burmistrz forsuje ją na siłę. Nie tylko nie wystąpił z żadną propozycją poważnej dyskusji nad tym problemem, ale poniekąd uznał roszczenie wykonawcy i dopuścił do rozpoczęcia prac. Uważam, że również w tym przypadku jest to stawianie nas pod ścianą. Trzeba też pamiętać o tym, że koszty remontu to jedno, a przecież później pojawią się koszty, związane z funkcjonowaniem obiektu. Warto byłoby dobrze to rozważyć, czy miasto na to wszystko stać, a nie forsować tę inwestycję na siłę.
Zmiany w budżecie na 2023 rok, uwzględniające trzy poprawki zgłoszone przez B. Towalewską, zostały przez Radę przyjęte większością głosów.
Kilkoro radnych zabrało głos w sprawie potrzeby zakupu przez Urząd Miasta na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej zamiatarki do ulic.

– To wstyd, żeby w XXI wieku w mieście powiatowym do zamiatania ulic używane były ręczne miotły, tzw. ulicznice – mówił wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Piotrowski.
Na zakończenie obrad przedstawiciele wszystkich Klubów Radnych oraz radni niezrzeszeni złożyli wałczanom życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.